FILOSOFI

Termer som mjuk eller hård träning undviks helst, eftersom träningen är upplagd utifrån modern forskning- och studiebaserad kunskap om hur hunden faktiskt lär sig saker. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för hunden att göra rätt och därmed bli belönad, så att den ska vilja upprepa korrekt beteende för att det helt enkelt lönar sig mer. Att då behandla hunden på ett sätt som orsakar den rädsla eller smärta går rakt emot den utgångspunkten.

Rent inlärningsmässigt förekommer bestraffningar, då det är termen på något som gör att ett beteende minskar. Ett klassiskt exempel är hunden som hoppar vid ytterdörren och den som kommer in vänder ryggen till, varpå hunden slutar hoppa. Då har den blivit utsatt för en bestraffning eftersom beteendet hoppa minskade. Det handlar alltså inte om att spruta vatten på hunden eller dänga till den i huvudet med en tidning!

Inom träning utgår vi alltid från hundens egna förutsättningar; vad kan individen sedan innan, vilka krav kan vi ställa på den, hur beteer sig hundar. Övergreppsbaserad, även kallad aversiv, träning förekommer aldrig! En hund ska följa och lyda sin människa för att den vill, att det finns en relation, att det lönar sig osv. Inte för att den är rädd för konsekvensen av att inte lyda. En rädd hund är en otrygg hund.

Tanken bakom all verksamhet är att fokusera på det härliga med hund; tryggheten i att alltid ha en lojal vän, en bästa kompis som möter dig med kärlek varje dag, att ha en relation utan krav. Lek och aktiviteter, att lära sig tillsammans, utvecklas tillsammans.

Mycket av fokus ligger på att vara en bra pedagog; ju tydligare vi kan förklara för hunden vad vi vill att den ska göra, desto lättare blir det för den att göra rätt, vilket gör det lättare för oss att förstärka korrekt beteende.

Både hund och ägare ska kunna känna sig trygga under träningen, och lära sig lyssna på den andra.


POLICY HUND – MÄNNISKA

Strikt hundägarskap gäller alltid, dvs ägaren är alltid ansvarig för vad hunden gör.

Träning ska ske på ett lugnt och tryggt sätt där hunden ges möjlighet att lära sig vad som är rätt beteende för att kunna utföra det och därmed bli belönad.

Relationen mellan hund och förare ska bygga på förtroende och tillit, inte rädsla och våld.

Hundar är individer vilket gör att kommunikation, uppfostran och träning av en hund alltid bör anpassas efter den enskildes nivå.

Kommunikation ska alltid eftersträva att vara tydlig och anpassad till hundens mentala nivå, vilket ibland kan innebära att lugnt ta tag i hunden, eller styra denna med hjälp av halsband/sele och koppel. Det innebär INTE agerande i stil med kraftiga koppelryck, hårda tag i nackskinn eller annan del av hundens kropp, hårda petningar eller sparkar mot hunden.

Våld mot hunden är absolut förbjudet! Metoder, hjälpmedel eller utrustning som skapar smärta eller obehag hos hunden är strängt förbjudna. Hit hör tex stryphalsband, stackel, ”gå fint”-selar som hindrar hundens naturliga rörelsemönster eller orsakar smärta, antiskallanordningar, elhalsband etc.

Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande eller farliga beteende ska dessa omedelbart avbrytas med åtgärd utifrån behov. Detta klassas som s.k. brandsläckning, och ska upphöra så fort hunden avbryter sitt beteende. Observera att det då inte handlar om träning längre, utan att förhindra att en potentiellt farlig situation uppstår.

Hunden är ett djur som fungerar helt annorlunda än människan, dvs den tolkar situationer annorlunda, har andra behov och förutsättningar, samt andra instinkter, något som alltid ska tas i beaktande.

Svensk lag gällande hund ska alltid följas både vad gäller omvårdnad och hantering av hund, samt kontroll över denna.

Utbildning och träning av hund ska alltid genomföras på ett ansvarsfullt sätt baserad på modern kunskap om hundars funktioner och inlärning. Den bör anpassas efter individens mentala nivå, och får aldrig forceras så att den går ut över hundens välbefinnande.

Eventuell tillrättavisning sker anpassad efter individ, situation och händelse. Exempel på tillrättavisning kan vara en harkling eller att plocka bort en belöning. En tillrättavisning får aldrig vara smärtsam för hunden, eller ske som resultat av förarens frustration eller ilska!

Träning av hund ska vara baserad i en relation med ömsesidig respekt, förtroende och en positiv attityd. Dock måste utrymme finnas för hundägaren att kunna bestämma när så krävs.

Vi arbetar utifrån belöningsorienterade metoder, vilket innebär att all träning ska bygga på att ge hunden chansen att göra rätt och därigenom kunna bli belönad.

Hundtränare ska sträva efter att hålla kvalitet genom gedigen kunskap om hund baserad på moderna studier och forskning.

Hundägaren har ett ansvar för att se till att hunden är anpassad till samhället den lever i. Den ska kunna vistas bland människor och andra djur utan att må dåligt eller orsaka skador.

Omsorg om hund och förare får aldrig åsidosättas oavsett pågående verksamhet.

Som utbildare ska hundtränare sträva efter att sprida kunskap om hund så att vi har friska och funktionsdugliga hundar, hundar i människans tjänst, och öka kunskapen om hund bland våra medlemmar.

Oavsett aktivitet ska det vara en positiv och utvecklande atmosfär för både förare och hundar, vilket innebär att rättigheter och skyldigheter finns för både arrangörer, funktionärer och deltagare.

Ekipage ska alltid behandlas rättvist, och arrangemang ska planeras så att ingen deltagare ges avsiktlig för- eller nackdel.

Ingen ska uteslutas från aktivitet baserat på nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar.

Icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat eller dopningsmedel, eller alkohol i någon form får ej förekomma på kurs eller annan aktivitet.

Generellt ska en rökfri miljö erbjudas vid all slags aktivitet. Rökning ska ske på sådan tid och avstånd att övriga deltagare inte påverkas.

Gällande missbruk ska förhållningssättet vara att det är missbruket som ska bort, och inte missbrukaren. Genom stöd och kravställande vid deltagande i aktivitet verkar vi för en god miljö utan droger.

Det är den enskildes ansvar att vara nykter och drogfri, men vid misstanke om missbruk bör all kontakt ske med gott omdöme och respekt från aktivitetsledarens sida.

Kursledare ska alltid sträva efter att vara tydliga, bidra med kompetens, vara ärliga och ansvarstagande, visa gott omdöme och föregå med gott exempel, vara artiga och visa respekt, samt att respektera upphovsrätten vid användandet av olika material.

Hundtränare eller annan person förknippad med IA Pawprints får aldrig föra vidare känslig information, tex uppgifter om kursdeltagare.